Spieluhr tab

Back to the list of all Rammstein tabs

Drop D


After Till first talks:
E|--------|
B|--------|
G|--------|
D|---3----|
A|---3----|
D|---3----|

Main Riff:
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-3-----3-----3-----3---666---|
A|-3-----3-----3-----3---666---|
D|-3-0-0-3-0-0-3-x-x-3-0-666---|


E|--------|
B|--------|
G|--------|
D|-6-6-6--|
A|-6-6-6--|
D|-6-6-6--|

"Hoppe Hoppe Reiter..."

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7----------|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7----------|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
D|--------------------------------|

"und kein Engel steigt herab.."

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
D|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5----------|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3----------|
D|--------------------------------|

"mein Herz schlägt nicht mehr weiter..."

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5------|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5------|
A|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3------|
D|----------------------------------|

"nur der Regen weint am Grab..."

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9----|
D|-10-10-10-10-10-10-10-10-9-9-9-9-9-9----|
A|-8--8--8--8--8--8--8--8--7-7-7-7-7-7----|
D|----------------------------------------|

(Not much of a)
Solo:

E|-------------------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------10-10-10-10-10-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-----------|
G|-------------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------|
A|--5-5-5-5-5-5-58-8-8-1-1-1-1-1-3-3-3-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------|


Back to chorus

1 COMMENT

Leave a Reply to Richard Kruspe Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here